PODMÍNKY K PROVEDENÍ MONTÁŽE A PRO ÚDRŽBU INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ A OBLOŽKOVÝCH ZÁRUBNÍ

Společnost ToLu (dále též „Dodavatel“) vydává tento plán zajištění jakosti, který stanovuje podmínky k provádění montáží, podmínky údržby interiérových dveří a obložkových zárubní, podmínky předání a převzetí předmětu plnění, pokud je v dané smlouvě o dílo, kupní smlouvě, cenové nabídce/objednávce či všeobecných obchodních podmínkách Dodavatele (dále též „Smlouva“) na tento plán zajištění jakosti odkazováno.

Odběratelem (dále též „Odběratel“) se pro účely plánu zajištění jakosti rozumí kupující nebo objednatel specifikovaný ve Smlouvě.

 

Stavební připravenost místa montážě

Zaměření stavebních otvorů na místě montáže provádí Dodavatel. V případě, že zaměření stavebních otvorů provede Odběratel, dodavatel nenese odpovědnost za správnost naměřených údajů.

Zahájení montážních prací je podmíněno stavební připraveností místa montáže.

Stavební připraveností místa montáže se rozumí:

- dokončené práce na stavebních otvorech, podlahách, konečných úpravách a řádné vyschnutí a vyvětrání objektu,

- prostředí místa montáže dosahuje rel. vlhkosti v intervalu od 35-50% a teploty minimálně +18C,

- zdivo a podlahy jsou dostatečně proschlé s vlhkostí do 11%,

- v prostorech, které dveřní křídla oddělují, nesmí být rozdíl teplot větší než 10°C a rozdíl relativních vlhkostí nesmí být větší než 10%,

- u montáže dveří do kovové zárubně, je podmínkou přesné zazdění zárubně (pravoúhlost, kolmost, souosost), zárubeň musí splňovat platné technické normy z důvodu rozteče závěsů a otvorů na střelku. Dveře se montují na zárubně dokončené nátěrem, závěsy nesmí být nátěrem znečištěny,

- u stavebních otvorů pro montáž obložkových zárubní musí být dodrženy stejné šířky špalet

 

V případě, že Odběratel nezajistí před zahájením montáže stavební připravenost v místě montáže, má Dodavatel právo staveniště nepřevzít a tím vzniklé náklady uplatnit po Odběrateli.

 

 Montáž

Montáží do ocelové zárubně se rozumí:

- osazení a seřízení dveří do stávající ocelové zárubně a montáž kování. POZOR!! Stávající ocelová zárubeň není vždy perfektně usazena, je třeba počítat stím že vyrovnání dveří je v rámci možností co dovolí daná zárubeň.

 

Montáží obložkové zárubně včetně dveří se rozumí:

- montáž obložkové zárubně do připraveného stavebního otvoru, osazení a seřízení dveří a montáž kování.

 

Předání

Po ukončení montáže má Odběratel povinnost za přítomnosti Dodavatele převzít dílo a nechat si předvést způsobilost Předmětu plnění, nebo jeho části.. Odběratel není povinen převzít Předmět plnění vykazující podstatné vady bránící jeho trvalému užívání, nebo když Dodavatel Odběrateli nepředá doklady, bez nichž nelze Předmět plnění užívat.Případné zjevné vady zjištěné při převzetí Předmětu plnění se uvedou do předávacího protokolu.

 

Zařízení nutné k montáži.

Odběratel je povinen poskytnout Dodavateli bezplatně v místě staveniště zařízení nutné dle rozsahu montáže:

- vybavení el. proudem

- výtah

- dostatečné osvětlení pracoviště

- umožní uskladnění výrobků v uzamykatelných prostorách odpovídajících skladovacím požadavkům výrobce (tj. rel. vlhkost vzduchu v rozmezí 35 - 50% a min. teplota + 16°C).

 

Přeprava a skladování.

Dveře i zárubně jsou dodávány v obalu, který zabraňuje jejich poškození při přepravě a při následné manipulaci.

Přepravu dveří a zárubní je třeba uskutečňovat vozidly s uzavřeným nákladním prostorem. Nedoporučuje se přeprava např. na střeše os. automobilu nebo v přívěsném vozíku.

Nutnost :

- Dveře skladovat ve vodorovné nebo svislé poloze s podložením tak, aby bylo zamezeno jejich průhybu (tzn. po celé ploše). Zárubně skladovat pouze ve vodorovné poloze, aby nedošlo k poškození jejich rohů.

- Dveře nebo zárubně umístit tak, aby nedocházelo ke kontaktu povrchu s přímým slunečním zářením, a aby byly chráněny i před dalšími povětrnostními vlivy (déšť, mlha, pára, námraza, sníh….).

- Dveře a zárubně je nutné před jejich rozbalením teplotně stabilizovat na teplotu prostředí místa montáže (minimálně na +16°C) tak, aby nedošlo k vysrážení vzdušné vlhkosti na jejich povrchu.

- Chránit povrch dveří nebo zárubní před hrubým fyzickým násilím (pád těžkého předmětu apod.)

Dveře jsou určeny pro montáž do typových zárubní vyrobených dle příslušné normy. Dveře lze použít do klasických ocelových i do dřevěných obložkových zárubní.

Údržba.

Kontrola a následná údržba dveří a zárubní spočívá v:

- čistění povrchu vlhkým hadrem, zvlhčeným vodou, případně i s příměsí saponátu, který neobsahuje organická rozpouštědla nebo jiné žíraviny. Bezprostředně po té je nutno povrch do sucha vytřít. Povrchová úprava nesmí přijít do styku s ostrými předměty, které ji mohou poškodit. Vrchní kování nesmí přijít do styku s předměty, které mohou poškodit povrchovou úpravu,

- majitel požárního uzávěru je povinen každoročně zajistit kontrolu provozuschopnosti požárního uzávěru. Tuto kontrolu může provádět pouze osoba proškolená výrobcem požárního uzávěru na montáž a kontrolu požárních uzávěrů,

- do konstrukce požárního uzávěru nelze provést jakýkoliv zásah. Na požární uzávěr lze dodatečně montovat pouze doplňky schválené výrobcem požárního uzávěru.